Hiện nay học sinh mới 14 tuổi có được đi xe máy điện không

Đồng thời, tại Khoản 3.32 Điều 3 QCVN 41:2019/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ có quy định:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

3.40. Xe gắn máy là chỉ phương tiện chạy bằng động cơ, có hai bánh hoặc ba bánh và vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/h. Nếu dẫn động là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không được lớn hơn 50 cm3″.

Bên cạnh đó, điểm d khoản 1 Điều 3 Nghị định 100/2019/NĐ-CP giải thích về xe máy điện như sau:

“d) Xe máy điện là xe gắn máy được dẫn động bằng động cơ điện có công suất lớn nhất không lớn hơn 4 kW, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/h”.

Leave Comments

0949705589
0949705589